พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเป็นศูนย์การสอบ TOEFL ITP

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) ร่วมกับ สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเป็นศูนย์การสอบ TOEFL ITP และการพัฒนาการวัดผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่นิสิตและชุมชน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกวลิน ติดผาย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกวลิน ติดผาย นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ภายใต้หัวข้อ ครูผู้มีความเข้มแข็งทางใจ กิจกรรม 16...

ขอแสดงความยินดีกับนายวันอิบรอเฮม เฮงดาดา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายวันอิบรอเฮม เฮงดาดา นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ภายใต้หัวข้อ ครูผู้มีความเข้มแข็งทางใจ กิจกรรม 16 มกรา น้อมว...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2566
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ขอเชิญประชาชนทั่วไป รับบริการทางด้านทันตกรรมฟรี (อุดฟัน, ขูดหินปูน, ถอนฟัน)
4-5 เมษายน 2566 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 31 (SWU JOB FAIR 2023)
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วม โครงการการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Sun Yat-sen ประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2566
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2567
เปิดสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น ปีการศึกษา 2566