ขอแสดงความยินดีกับนายกันตินันท์ ธาระวานิช

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายกันตินันท์ ธาระวานิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ชีววิทยา) ค่าย 2 ปีการศึกษา 2563 ข่าว/ภาพ : โรงเ...

ขอแสดงความยินดีกับ นายคณุตม์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายคณุตม์ ทรัพย์ทวีชัยกุล นักเรียนโครงการ EPTS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดทำหนังสือภาพเพื่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2564 รายการ Neilson Hays Young...

ขอแสดงความยินดีกับนายปรินทร์ พฤกษ์วิวัฒนะกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายปรินทร์ พฤกษ์วิวัฒนะกุล นิสิตปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ ที่ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน รางวัลระดับชาติ จากการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย เรื่อง ปัจจัยทางเ...

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรุ่นพี่
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตใหม่
ตลาดนัด มศว ประสานมิตร ขยายเวลาหยุดให้บริการ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร เปิดรับอาสาสมัคร ผู้ที่มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าเสื่อม
ผลกระทบต่อผู้ใช้งานบัญชี GAFE จากการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google
ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการเช่าตัด เสื้อครุย ชุดสูท ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมประจำภาคปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์