ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจณวัลย์ ศิลป์เมืองที่ได้รับคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังโรมแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ้นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสภาสังค...

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความผูกพันในองค์กรสำหรับบุคลากรใหม่สายปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและความผูกพันในองค์กรสำหรับบุคลากรใหม่สายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวรายงานโดย รศ.ด...

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2561 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ โดยมี ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศ...

วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และห้องสอบ SWU SET และระเบียบในการเข้าสอบสำหรับนิสิตที่ยื่นขอสอบ SWU SET Exemption ปีการศึกษา 2561 ทั้งประสานมิตรและองครักษ์
กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิตรหัส 61
ประกาศผลร้านที่ได้รับการคัดเลือกให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2561
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคงูสวัด
 
 
13 กันยายน 2561   09:00 - 17:30
คณะพลศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ...
20 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Confe...