ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนิศา ศศิวงศ์ภักดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนิศา ศศิวงศ์ภักดี นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาวิชา ณ Xian Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ข่าว/ภาพ : คณะวิ...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ นวัตกรรมพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดรุณี เพ็ชรสุข นายธรพ์ณธร อุทัยฉาย และนางสาวเสาวลักษณ์ วโนทยาน นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง แอปพลิเคชันบอกข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารใน...

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรุ่นพี่
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตใหม่
SWU Alumni Development Program
ตลาดนัด มศว ประสานมิตร ขยายเวลาหยุดให้บริการ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร เปิดรับอาสาสมัคร ผู้ที่มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าเสื่อม
โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า SWU ร้าน SWU SHOP
โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า ร้าน SWU SHOP
ผลกระทบต่อผู้ใช้งานบัญชี GAFE จากการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google