การขอรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนิสิตที่ยังไม่เคยขอรับใบเสร็จรับเงิน)

🔻นิสิตที่มีความจำเป็นต้องใช้ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายของผู้ปกครอง 🔻(สำหรับนิสิตที่ยังไม่เคยขอรับใบเสร็จรับเงิน) 🔻โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://forms.gle/gxNxBKeZbNEfiocy9 🔻มหาวิ...

ขอให้นิสิตดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2564

ขอให้นิสิตที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนวันที่ 13 กันยายน 2564 และยังไม่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ตามสิทธิส่วนลด โปรดดำเนินการ ผูกบัญชีพร้อมเพย์ ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน กับบัญชีธนาคารใดก็ได้ของนิสิต ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2564 ม...

เปิดลงทะเบียน ขอรับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ( รอบเพิ่มเติม ) สำหรับนิสิต ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564

เปิดลงทะเบียน ขอรับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ( รอบเพิ่มเติม ) สำหรับนิสิต ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากที่ใดมาก่อนเท่านั้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 โปรดลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 27 กันยายน 2564 ก่อนเ...

ประกาศรายชื่อนิสิตขอยื่น Exemption (SWU121-124) Exit-Exam และนำคะแนนเข้าระบบ Supreme ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอ ปขมท.