นักกีฬายูยิตสู

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรันตน์คุณากร โสภา นิสิตคณะพลศึกษา นักกีฬายูยิตสู ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85 กก. นางสาวกุลสตรี นวลสมศรี นิสิตคณะพลศึกษา นักกีฬายูยิตสู ได้รับรางวัลเหรี...

นิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนาการ คว้าเหรียญทองแดง จากการเเข่งขันกีฬาปีนหน้าผา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาผู้นำนันทนาการ ชั้นปีที่ 2 นางสาวฐิดาภรณ์ กลิ่นดอกแก้ว ได้เหรียญทองแดง จากการเเข่งขันกีฬาปีนหน้าผา หญิงเดี่ยว มือใหม่ และ นางสาวภัควลัญชญ์ สหวงศ์เจริญและนางสาวฐิดาภรณ์ กลิ่นดอกแก้ว ได...

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายูยิตสู

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายธิธ์ติวุฒิ มวลกิจนิตยชัย นิสิตคณะพลศึกษา นักกีฬายูยิตสู ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กก. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ นายวงศพัทธ์ สุกัมลจันทร์ นิสิตคณะพลศึกษา นักกีฬายูยิตสู ประเภทต่...

กำหนดการถอนวิชา (Withdrawn) บางรายวิชาหรือทุกวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด ภาคเรียน 2/2562
กำหนดการแจ้งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 2/2562
ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโทหรือเอก สำหรับอาจารย์ / บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563/2564
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ประจำปี2563
ทุนการศึกษา China Scholarship Council ประจำปี 2563/2564
ทุน SEED ประจำปี 2020-2021
 
 
4 กุมภาพันธ์ 2563   09:00 - 16:00
งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020)...
5 กุมภาพันธ์ 2563   09:00 - 16:00
งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020)...
6 กุมภาพันธ์ 2563   09:00 - 16:00
งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 28 (SWU JOB FAIR 2020)...
11 กุมภาพันธ์ 2563   13:00 - 16:00
โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ...
13 กุมภาพันธ์ 2563   09:00 - 12:00
โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ...