ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์จากศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์จากศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ประกอบด้วย อาจารย์ธนากร ทองประยูร ผศ. กริช ราชประสิทธิ์ อ. วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย อ. สุภาพร กุลสิทธิบูรณ์ และ อาจารย์พัทริเชีย ว...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ขอแสดงความยินดีกับ นายหฤษฏ์​ ศรี​พฤทธิ์​เกียรติ​ นางสาวพัชร์สิตา ธนเกียรติจิรกิจ และนายพีรวัช สุริยบูรพกูล นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐ...

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในหัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องของการออกกำลังกาย ท่ายืดกล้ามเนื้อลดอาการการปวดเมื่อย ท...

ประกาศรายชื่อสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 7 (25 มีนาคม 2561)
การเสวนา Stephen Hawking's Legacy
โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Engaing Communities, Empowering Leaders
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตร และองครักษ์
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตรศึกษา The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2018)
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2561
 
 
23 มีนาคม 2561   08:30 - 12:00
รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อ...
28 มีนาคม 2561   14:00 - 15:30
การเสวนา Stephen Hawking's Legacy...
9 พฤษภาคม 2561   08:30 - 16:30
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตรศึกษา The 6th International...