ขอแสดงความยินดีนางสาวปรียานุช ปทุมศรีวิโรจน์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียานุช ปทุมศรีวิโรจน์ ศิษย์เก่า สาขาวิชานาฏศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 3 เหรียญ กีฬาลีลาศ SEA Games 2022 ในการแข่งขันกีฬาลีลาศ SEA Gam...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. เศรษฐ์สิริ นิรันดร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. เศรษฐ์สิริ นิรันดร (หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง) ที่ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ประเภทละครเวที จากการแสดงละครเวทีเรื่อง แอนิมอลฟาร์ม สาขาหนองน้ำเจ้าพระยา จากงาน บ้านหนัง คลังละคร อว...

ขอแสดงความยินดีนางสาวตรีทิพย์นิภา สรณพานิชกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรีทิพย์นิภา สรณพานิชกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาไทย (กศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาไทย (กศ.บ.) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ หัวข...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University"
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตใหม่)
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (มศว ประสานมิตร)
ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร