โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และทีมงาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อสื่อสารการศึกษา ให้กับครูโรงเรียนต่างๆ ของ...

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์จากศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์จากศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ประกอบด้วย อาจารย์ธนากร ทองประยูร ผศ. กริช ราชประสิทธิ์ อ. วชิรพงษ์ แหยมตุ้ย อ. สุภาพร กุลสิทธิบูรณ์ และ อาจารย์พัทริเชีย ว...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ขอแสดงความยินดีกับ นายหฤษฏ์​ ศรี​พฤทธิ์​เกียรติ​ นางสาวพัชร์สิตา ธนเกียรติจิรกิจ และนายพีรวัช สุริยบูรพกูล นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐ...

ประกาศรายชื่อนิสิตคณะมนุษยศาสตร์สอบ SWU-SET วันที่ 25 มี.ค. 61 (กรณีขอย้ายวันสอบ)
คณะวิทยาศาสตร์จัด "โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561"
ประกาศรายชื่อสอบและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 7 (25 มีนาคม 2561)
การเสวนา Stephen Hawking's Legacy
เชิญชวนนิสิตส่งผลงานประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Engaing Communities, Empowering Leaders
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตร และองครักษ์
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตรศึกษา The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2018)
 
 
28 มีนาคม 2561   14:00 - 15:30
การเสวนา Stephen Hawking's Legacy...
5 เมษายน 2561   13:00 - 16:30
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัด "โครงการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี ...
9 พฤษภาคม 2561   08:30 - 16:30
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตรศึกษา The 6th International...