คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว เข้าร่วมประชุมวิชาการ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติจาก SIDER (Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review) ซึ่งสนับสนุนการจัดตั้งโดยองค์การอนามัย...

มหกรรมการแสดงไทย -จีน สุดยิ่งใหญ่ เพิ่มการเรียนรู้หลักสูตรศิลปกรรมฯ มศว

ศิลปะการร่ายรำหรือนาฏศิลป์เป็นการแสดงออกถึงความเป็นอารยะของประเทศ โดยมีมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ อนุรักษ์และถ่ายทอดสืบต่อในรูปแบบตามกาลสมัย เช่นเดียวกับงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมสายสัมพันธ์ไทย-จีน ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของล่าสุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ...

นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รับรอง Mr.Barun Mitra และคณะ

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าฝึกงาน ณ วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในฐานะนักศึกษาฝึกง...

ขอเชิญชม Chorus Workshop by Dr. T.J. Harper จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
คณะวิทยาศาสตร์จัดการเลือกตั้ง "ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561"
28 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญร่วมงาน มาฆบูชา
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 6 (25 กุมภาพันธ์ 2561)
ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 5 (24 กุมภาพันธ์ 2561) ขอให้นิสิตอ่านประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
งานพระราชทานเพลิงศพ ฯ แด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
 
 
27 กุมภาพันธ์ 2561   08:30 - 16:30
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเลือกตั้ง "ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี...
28 กุมภาพันธ์ 2561   10:00 - 15:00
ชม Chorus Workshop by Dr. T.J. Harper จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล...