นิสิต มศว รับรางวัล Grand Champion of GreatBellNuntita Singing Contest Smule Karaoke Season 2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาลิตา เชื้อสาวะถี นิสิตชั้นปี 2 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัล Grand Champion of GreatBellNuntita Singing Contest Smule Karaoke Season 2 เป็นรางวัลสุดยอดนักร...

คณะศิลปกรรมฯ มศว จับมือ CACA จากจีน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Central Academy of Cultural Administration (CACA) จากเมืองปักกิ่ง สาธารณรั...

แพทย์หญิงรัชพร ทวีรุจจนะ เข้าร่วมประชุมรับกิตติกรรมประกาศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แพทย์หญิงรัชพร ทวีรุจจนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมประชุมรับกิตติกรรมประกาศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรณีศูนย์การแพทย์ฯ ประกาศนโยบาย 2P Safely Hospital ในงานวันแห่งคว...

ประกาศรายชื่อนิสิตผ่านการยื่นขอยกเว้นการเรียน (Exemption) วิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้การบริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1
ประกาศผลการประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี
ขอเชิญเข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ จังหวัดเชียงราย
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
 
 
25 กันยายน 2561   10:00 - 13:30
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ...
19 ตุลาคม 2561   08:30
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑. เปิดให้บริการทำฟันฟรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเ...
20 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 IEMT 2018 International Confe...
21 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับควา...