ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ ที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ (10 ทีมสุดท้าย) จำนวน 3 ทีม จากกิจกรรม Umay+ Money Fitness Season 3 จากการ...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชรนันท์ ตั้งไพบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม นายสิรวิชญ์ เขียวนาวาวงศ์ษา นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว นางสาวนภัสรรณ มงคลสมบูรณ์ ศิษย์...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มศว ที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ERIC) ข่าว/ภาพ : คณะมนุษยศาสตร์ มศว...

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ
Social Sciences Virtual Run วิ่งข้ามปี 2021-22
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (มศว คลินิก)
การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี
ทุนการศึกษา CHINA-AUN SCHOLARSHIP 2022/2023
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี