ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ระหว่างวันที่ 2- 6 สิงหาคม 2563 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปริ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Guangdong Ocean University Cunjin College ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Mr. Min Li,Chairman Guangdong Ocean Un...

ลงนามความร่วมมือ โครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัยและรักษาผู้ป่วย

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการผลิตพืชกัญชาเพื่อใช้ในการวิจัย และรักษาผู้ป่วย และ โครงการจัดตั้งศูนย์หัวใจและหลอดเลือดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.ด...

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 26 สิงหาคม 2563
ปิดการให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรีและอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (8 - 9 สิงหาคม 2563) บางอาคาร
การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียน วิชาศึกษาทั่วไป (วิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย มศว หรือ SWU)
แจ้งคืนเงินเงินประกันสังคมส่วนสะสมให้กับพนักงาน มศว
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา
ทุน Fulbright ทุนวิจัย TVS และ ทุนวิจัย JRS/JRS-TRF ประจำปีการศึกษา 2564
การขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ
ขยายเวลาเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2563
 
 
10 สิงหาคม 2563   08:00
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...