ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดี นายภูวิชญ์ พิทยประเสริฐกุล นางสาวปรียากรณ์ บางโม, นางสาวกรณิศ ตั้งศรีไพโรจน์, นายจิณณวัตร ปวโรจน์กิจ, นายอภิพล วิภาตะศิลปิน และนายธีร์จุฑา เมฆเลิศมงคล นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ผ่านการเข้าค่...

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว รับมอบบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ รับมอบบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี 2 รายการดังนี้ 1.MICROPORE 1.25 CM (0.5) x 910 cm (24pcs/box) จำนวน 3,168 กล่องๆ ละ 102.44 รวมเป็นเงิน 324,529.92 บาท 2. MICROPORE 2.50 CM (1) x910 cm (12 pcs/box) จ...

ศูนย์การแพทย์ฯ มศว จัดโครงการจิตอาสา ถุงคราฟรักษ์โลก

นายเทพพิภพ สุขสว่างกูล หัวหน้างานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีมงานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว จัดโครงการจิตอาสา ถุงคราฟรักษ์โลก (ครั้งที่ 2) รณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก รับยากลับบ้าน มอบถุงกระดาษ จำนวน 500 ใบ ให้กับ...

เชิญชวนนิสิตเข้าฟังการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561
การขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2561
การลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2/2561
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชม SWU Piano Festival III
ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา
รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล
ขอเชิญชม SWU Violin Festival 2018 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
 
 
21 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง อุดมศึกษากับควา...
22 พฤศจิกายน 2561   16:00 - 22:00
โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ...
26 พฤศจิกายน 2561   09:00 - 17:00
ขอเชิญชม SWU Piano Festival III จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล...
28 พฤศจิกายน 2561   08:30 - 16:30
งาน SWU Violin Festival 2018...