ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด Clip VDO โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โดยมีชื่อผล...

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และส่วนประกอบของอาหาร จากวัตถุดิบธรรมชาติ ในโอกาสนี้ รศ....

71 ปี ศึกษาศาสตร์ และวัน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสักการะวางพวงมาลา และพ...

ประกาศ การจองห้องพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ปฐมนิเทศออนไลน์นิสิตบัณฑิตศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 กันยายน 2563 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2563
รอบที่ 1 การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการ วันที่ 4,7 กันยายน 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
แจ้งคืนเงินเงินประกันสังคมส่วนสะสมให้กับพนักงาน มศว
ทุน Fulbright ทุนวิจัย TVS และ ทุนวิจัย JRS/JRS-TRF ประจำปีการศึกษา 2564
การขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ