พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

ขอแสดงความยินดีกับนายกรกมล ทองหุ้ม

ขอแสดงความยินดีกับนายกรกมล ทองหุ้ม นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ...

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์ นิสิตวิชาเอกการจัดการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส รุ่นไม่เกิน 19 ปี รายการ 26th South East As...

การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กันยายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 จาก สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ขั้นตอนการขอยื่นยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU193,SWU194 ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU 193, SWU194 ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มฯ