ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะ

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเร...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มบริษัท ซีดีจี โดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ ในวันอังค...

ETDA Thailand ร่วมบรรยายพิเศษ มศว ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ทีม ETDA Thailand ร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้วิชา มศว ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (SWU 342 Electronic Commerce) ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park ที่ ETDA ร่วมพัฒนากับ มศว ซึ่งได้รับเกียรติจาก น้องซอฟ-โศภิษฐ์รสกร...

เลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563
โครงการภาคฤดูร้อน Summer Business Program, University of Victoria ประเทศแคนาดา
การขอรับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 1/2562
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562
กำหนดการถอนวิชา (Withdrawn) บางรายวิชาหรือทุกวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด ภาคเรียน 2/2562
กำหนดการแจ้งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 2/2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์
 
 
11 มีนาคม 2563   09:00 - 12:00
โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ...
14 มีนาคม 2563   08:00 - 12:00
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562...
14 มีนาคม 2563   13:00
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562...
25 มีนาคม 2563   09:00 - 12:00
โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ...
1 เมษายน 2563   09:00 - 12:00
โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ...