ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ มศว รับบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รับบริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จากคุณพจนา บุญมา ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั...

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดโครงการ อบรมการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการ อบรมการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติให้กับบุคลากร เพื่อหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น แก่นิสิตหรือบุคลากร จะได้ช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด ท...

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับมอบบริจาคเงิน

ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว รับมอบบริจาคเงิน จำนวน 206,999 บาท (สองแสนหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) จากชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ชาวยูเอ็น เพื่อสมทบเข้ากองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ฯ ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G อาคาร...

ประกาศห้องสอบวิชา SWU132 ปลายภาคเรียน 1/2561
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้กายภาพบำบัดแก่ประชาชน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 26
ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561
การขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาคเรียนที่ 2/2561
พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
นิสิตยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561
 
 
20 ธันวาคม 2561   09:00 - 16:30
ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม วัน...