มศว เจ้าภาพโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ รีสอร์ท และ โรงเรียนวัดพรหมเพชร เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะของนิสิตให้มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังค...

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาการและสร้างอาชีพระหว่างแม็คโครและ 17 สถาบันการศึกษา

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาการและสร้างอาชีพระหว่างแม็คโครและ 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ แม็คโคร จับมือสถาบันการศึกษาทั่วไทย พ...

นิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์ 2020

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่2 ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Thailand New Gen Inventors Award 2020 (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศ...

ขอเชิญชม Guitar Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
โครงการภาคฤดูร้อน Summer Business Program, University of Victoria ประเทศแคนาดา
การขอรับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 1/2562
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562
มศว เป็นเจ้าภาพโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประสานมิตร จิตอาสา พัฒนาสังคม
ทุน UMAP Program A
กำหนดการถอนวิชา (Withdrawn) บางรายวิชาหรือทุกวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ตรงตามกำหนด ภาคเรียน 2/2562
 
 
19 กุมภาพันธ์ 2563   14:00 - 16:00
ขอเชิญชม Guitar Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล...
11 มีนาคม 2563   09:00 - 12:00
โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ...
14 มีนาคม 2563   08:00 - 12:00
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562...
14 มีนาคม 2563   13:00
พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562...
25 มีนาคม 2563   09:00 - 12:00
โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือ...