นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ หัวข้อ Gen Z No Smoking No Covid-19

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายทรงพล ปัญณะสมบูรณ์ นายธัชพล กุลสุนทรนนท์ นายนพพร อรุณรัตน์ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ หัวข้อ Gen Z No Smoking No ...

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ศิษย์เก่า สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รหัส34 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักประพันธ์เพลงชาวไทยท่านแรกที่ได้รับรางวัล...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา รุ่น 33 รหัส 52 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ราชภัฏสดุดี ประจำปี 2564 ประเภท รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังค...

ไม่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า
โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ECON-SWU Seminar Series 2020-2021 (The 5th session)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
ขอเชิญบุคลากรที่สนใจแจ้งความจำนงเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
SWUTEL คนละครึ่ง
Donghua University Shanghai Government Scholarship 2021
 
 
3 มีนาคม 2564   08:00 - 12:00
พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ของนิ...
3 มีนาคม 2564   14:00 - 15:00
ECON-SWU Seminar Series 2020-2021 (The 5th session) ในหัวข้อ การวิเครา...
19 มีนาคม 2564   08:30
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ "นักเศ...
19 เมษายน 2564   08:00 - 16:00
โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า SWU...
19 เมษายน 2564   08:00 - 16:00
โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า...