ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เปิดใจอำลาตำแหน่ง อธิการบดี มศว

บทสรุปการทำงานในวาระ 4 ปี ของอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีในเดือนกันยายน พุทธศักราช 2554 ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่อธิการบดีดำรงตำแหน่ง

กตเวทิตาจิต ผู้เกษียณ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานวันแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 รวม 79 ท่าน พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณและแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณที่ได้ประกอบคุณงามความดี ปฏ

มศว ประกันอุบัติเหตุหมู่

รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงการประกันอุบัติเหตุหมู่เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร

จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558
การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โครงการไหว้ครู คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 11-วันที่ 16 ตุลาคม 58 สำนักงานอำนวยการ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวันประกาศปิดทำการ
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๕๐
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข)
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ออนไลน์