คณะมนุษยศาสตร์ มศว สอบวัดระดับผล TOEIC

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสอบนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกนิสิตจำนวน 38 คน ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ สอบวัดระดับผล TOEIC ได้คะแนนระดับดีมาก และคัดเลือกนิสิต 1

ทีมนิสิต มศว เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปั้นสรรค์ศิลป

โครงการ ผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทยศุภสิน ปั้นสรรค์ศิลป์ แผ่นดินสู่สากล (Green Silk Green Jewery) ของตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของโครงการ

ศูนย์ภาษา มศว จัดโครงการ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

โครงการ Sci-SWU First Date
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์
แถลงข่าว การแสดง
โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ไม่เปิดจองห้องพัก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีความประสงค์จะไม่เข้าพักในหอพัก
การประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 4
วันที่ ๒๕-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะปิดทำการชั่วคราว
 
 
30 มิถุนายน 2559   09:00 - 16:30
โครงการ BIG CLEANING DAY สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์...
30 มิถุนายน 2559   17:00
โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ และมหกรรมศิลปะดนตรี...
1 กรกฎาคม 2559   13:00
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว) จัดโครงการ "Open H...
3 กรกฎาคม 2559   08:00 - 16:00
โครงการ Sci-SWU First Date คณะวิทยาศาสตร์...
21 กรกฎาคม 2559   12:30 - 14:50
แถลงข่าว การแสดง ...