ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาวี ดำรงโภคิน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาวี ดำรงโภคิน นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เอกการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว กับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดนักออกแบบแฟชั่นรุ่นใหม่ Sustainable Designer's

ขอแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับรางวัล สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรการศึกษา

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มศว อบรม การเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ สำหรับโครงการบ

วันที่ 28 - 30 ก.ค. 59 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งปิดทำการ
เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2559
แจ้งข่าวให้นิสิตพิการทุกชั้นปีที่มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษาฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 9
DENT SWU RUN 2016
22 ก.ค. - 7 พ.ย. 59 ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ด้านประตูแดนตะวัน (ประตู 2) และทางขึ้น-ลงที่จอดรถใต้ดินบริเวณแลมป์ 2
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ออนไลน์ (ฉบับประจำเดือน เม.ย.-มิ.ย.59)
 
 
27 กรกฎาคม 2559   08:00 - 16:15
โครงการประชุม มศว วิชาการ ...
28 กรกฎาคม 2559   08:30 - 16:30
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9...
28 กรกฎาคม 2559   08:30 - 15:00
ประชุมวิชาการระดับชาติ ...
29 กรกฎาคม 2559   08:30 - 16:30
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้ง 9...
29 กรกฎาคม 2559   08:30 - 15:00
ประชุมวิชาการระดับชาติ ...