ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มศว จัดโครงการอบรมด้านการบริการ

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) "จิตอาสากับการรับใช้สังคม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรว

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการในเขตพื้นที่บริการเรื่อง

ศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มศว จัดโครงการคลิปเปิด กระป๋อง เพื่อขาเทียม

รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ อาจารย์ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ และผศ.นพ. มนะพล กุลประณีต หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ที่ปรึกษาโครงการคลิปเปิดกระป๋อง เพื่อขาเทียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งปิดทำการ
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ แจ้งการดาวน์โหลดแผนที่ SWU MAP
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการทุน Newton Fund
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มศว รับเป็นเจ้าภาพคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2558 ในรอบแรก
 
 
4 สิงหาคม 2558   08:30 - 16:30
โครงการจรรยาบรรณและการปกป้องสิทธิในผลงานวิจัย หัวข้อ เรื่อง : แนวทางปฏ...
4 สิงหาคม 2558   08:30 - 16:30
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการอบรมเ...
5 สิงหาคม 2558   ทั้งวัน
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะเภสัชศาสตร์...
5 สิงหาคม 2558   07:10 - 17:10
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ. คณะสหเวชศาสต...
7 สิงหาคม 2558   08:30 - 17:30
คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีกา...