ผลงานวิจัยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และผลงานวิจัยอุปกรณ์ฝึกทางการแพทย์จากยางพารา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทอดพระเนตรงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560 โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำผลงานวิจัยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโคร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัล Best Paper-2017 จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 8th

มศว MOU เทศบาลนครแม่สอด

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ เทศบาลนครแม่สอด โดยมี ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่า

24 พ.ย. 60 (เวลา 13.00-16.00) สถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก และศูนย์ผิวหนัง มศว แจ้งปิดทำการชั่วคราว
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจล้างภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายใน มศว
ขอเชิญเขียนบทความลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560
เปิดรับสมัครสอบ SWU-SET