รับน้องใหม่ มศว เน้น จิตอาสา-บัณฑิตไทยไม่โกง อธิการบดีแนะสูตรสำเร็จ สุ จิ ปุ ลิ

การรับน้องใหม่หรือการปฐมนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ได้รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรับน้องให้สอดรับกับมาตรการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พ่อแ

ขอแสดงความยินดี กับคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล "Best Paper Award"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน ทองเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะยูโซ๊ะ กูโน อาจ

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว คนใหม่

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นอธิการบดีคนที่ 9

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต (รหัส 59) ประจำปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียน ตุลาคม 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ภายในโรงอาหารอาคารสโมสร มศว องครักษ์
วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ครบรอบ 22 ปี
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2559
เชิญชวนนิสิตประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษาของมูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2559
โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559