ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับรางวัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยน

SWU SE ตลาดต้นแบบ บริการวิชาการธุรกิจเพื่อสังคมของ มศว

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนที่สร้างสรรค์ของกิจการ SE (Social Enterprise) หรือ กิจการเพื่อสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเราเป็นมหาว

ตัวแทนนิสิต คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้าร่วมโครงการ 2nd Thailand-Fukuoka

ตัวแทนนิสิตสาขานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ น.ส.จิดาภา มงคลชื่น น.ส.ณัฐณิชา ศรียี่สุ่น น.ส.ทุติยาภรณ์ ชัชวัสวิมล น.ส.ธัญสุดา ปาณ

คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญร่วมโครงการแสดงกตเวทิตาคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ภายในศูนย์อาหารงานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ โรงอาหารโภชนาคารสีเขียว ชั้น 2 มศว ประสานมิตร
Edit Announcementประกาศ รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการส่งเสริมนิสิตมีรายได้ระหว่างเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี
 
 
29 กันยายน 2559   10:00 - 13:30
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559...
30 กันยายน 2559   08:30 - 13:00
งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ...
2 ธันวาคม 2559   08:00 - 16:00
พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1...
3 ธันวาคม 2559   08:00 - 16:00
พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2...
4 ธันวาคม 2559   08:00 - 16:00
พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ซ้อมใหญ่)...