SWU Home
Faculty of Social Science
 

Faculty of Social Science

URL: http://soc.swu.ac.th
ໂທລະສັບ: (662) 258-4116 # 15576,15589,15590
ໂທລະສານ: (662) 664-4214

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1975 ຄະນະສັງຄົມສາດປະກອບດ້ວຍ 5 ສາຂາ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ,ພູມສາດ,ປະຫວັດສາດ,ວິທະຍາສາດການເມືອງແລະສັງຄົມວິທະຍາ . ມີຫລັກສູດໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະປະລິນຍາໂທ ,ນັບທັງການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ວິຊາສັງຄົມສຶກສາ ,ຊຶ່ງໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນກັບຄະນະສຶກສາສາດ. ມີການຜະລິດບຸກຄະລາກອນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ,ມີຄຸນນະທຳ ແລະຈາລິຍະທຳ , ຊຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນແລະມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ສັງຄົມເຮົາທີ່ມີຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ .ພວກເຂົາໄດ້ຫ່າງເຫີນອອກຈາກ SWU ຊຶ່ງເປັນການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງວັດທະນາທຳໄທແລະມີຄວາມພາກພູມໃຈຫລາຍຂື້ນຕໍ່ກັບຄວາມສຳເລັດຂອງອົງຄວາມຮູ້

Building of Social Science Faculty Study atmosphere after class

ການວິໄຈໄດ້ມີດຳເນີນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການສົມທົບກັບທາງຄະນະ , ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ການຍົກລະດັບແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດໃນສັງຄົມໄທໃນດ້ານຕ່າງ ໆ . ໂດຍໃນປະຈຸບັນນີ້ທາງຄະນະແມ່ນໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງວົງການທາງດ້ານວິຊາການແລະສັງຄົມຂະນາດໃຫຍ່. Swutel, ໃນບ້ານ ໂຮງແຮມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປີດໃນປີ 2011 ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານງານຂອງຄະນະ ແລະເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າຫມາຍ

ຫລັກສູດ

ປະລິນຍາຕີສິນລະປະສາດ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ,ການພັດທະນາຂຸມຊົນເມືອງ ປະລິນຍາຕີສາຂາລັດຖະສາດ ລັດຖະສາດ

ປະລິນຍາຕີບໍລິຫານທຸລະກິດ (B.B.A.), ການບັນຊີ , ການຕະລາດ , ການເງິນ , ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ

ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (B.Sc), ພູມສາດ ແລະ ພູມມິສາດສາລະຊົນເທດ

ປະລິນຍາໂທດ້ານວິທະຍາສາດ (M.Sc.), ພູມສາດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ປະລິນຍາໂທດ້ານສິນລະປະສາດ (M.A.), ພູມສາດ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານພູມສາດ

ປະລິນຍາໂທດ້ານບໍລິຫາານທຸລະກິດ (M.B.A.), ການຕະລາດ , ການບໍລິຫານການຈັດການ , ການບໍລິຫານຈັດການດ້ານການຢາ

Master of Science (M.Sc.), Geography

ປະລິນຍາໂທດ້ານການບໍລິຫານສາທາລະນະ (M.P.A.), ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ

Faculty of Social Science
Back