SWU Home
Faculty of Science
 

Faculty of Science

URL: http://science.swu.ac.th
Phone: (662) 664-4170-89
Fax (662) 260-0128

ຄະນະວິຊາວິທະຍາສາດໂດຍຕັ້ງໜ້າຄົ້ນຄວ້າປະກົດການເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດໄທທີ່ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າສານຊີວະກຳມັນຕະພາບລັງສີ (Bioactive Substances Research Unit) ແລະສຳນັກງານຄົ້ນຄວ້າສາຂາວິຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີການນຳເຂົ້າກະແສ ລະດັບສູງ ຍັງເປັນບ່ອນເພີ້ມຄວາມຮູ້ໃນຂອບເຂດວຽກງານນີ້ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີຂັ້ນສູງເພື່ອອານາຄົດຕໍ່ໜ້າຈະມີຜົນປະໂຫຍດແກ່ຊາດ. ການຄົ້ນ ຄວ້າປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ລວມເອົາເຖີງການສຳຫລວດຄຸນລັກສະນະຂອງນິວຄະເລຍ ແລະການແຕກຕົວຂອງອາຕອມຂອງມັນ, ປະເພດການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ ແລະຄວາມຫລາກຫລາຍທາງຊີວະວິທະຍາໃນປ່າ ແລະການປ້ອງກັນ ອານາບໍລິເວນ,ລະບົບການຍ່ອຍຂອງປະສາດກຸ້ງຝອຍ ແລະລະບົບພູມ ຄູ້ມກັນໂລກຮ້າຍ, ຄຸນສົມບັດຂອງການປະກອບການຕ້ານມະເຮງໄດ້ສະກັດມາຈາກພືດ, ແລະເພັດພອຍ ແລະການອອກແບບເຄື່ອງປະດັບ.

ນອກຈາກຄົ້ນຄວ້າ, ຄະນະວິຊານຳເອົາວິທະຍາສາດ ແລະຄະນິດສາດໄປຍັງສາທາລະນະໂດຍຜ່ານຄູສອນໃນຫ້ອງຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ, ຄ້າຍວິທະຍາສາດພັກແລ້ງ, ແລະຕາມການສະເໜີບໍລິການທາງດ້ານວິທະຍາສາດ.

ຄະນະວິຊາວິທະຍາສາດມີຫ້າພະແນກຄື: ຊີວະສາດ, ເຄມີສາດ, ວິທະຍາສາດທົ່ວໄປ, ຄະນິດສາດ, ແລະຟີສິກສາດ, ການມອບຫລັກສູດ ໂຄງການຈາກລະດັບປະລິນຍາຕີໄປສູ່ລະດັບປະລິນຍາເອກ. ມີຫລາຍລະດັບຫລັກສູດທີ່ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັບຄະນະ ວິ ຊາສຶກ ສາສາດເພື່ອສົ່ງເສີມ ການສອນວິທະຍາສາດ ແລະຄະນິດສາດໃນທົ່ວປະເທດ.

Science Park Laboratory

ຫລັກສູດໂຄງການ:

ປະລິນຍາຕີດ້ານການສຶກສາ (B.Ed), ຄະນິດສາດ, ຊີວະສາດ, ເຄມີສາດ, ຟີຊິກສາດ, ວິທະຍາສາດທົ່ວໄປ (ໃນການຮ່ວມມື ກັບຄະນະ ສຶກສາສາດ)

ປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດ (B.Sc.), ຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດດ້ານຄອມພິວເຕີ, ສະຖິຕິ, ຟີຊິກສາດ, ຊີວະສາດ, ຈຸລະຊີວະວິ ທະຍາ, ເຄມີສາດ, ວັດຖຸວິທະຍາ (ຂອງມີຄ່າ ແລະເຄື່ອງປະດັບ)

ປະລິນຍາໂທດ້ານສຶກສາສາດ (M.Ed.), ຄະນິດສາດ, ຄະນິດສາດສຶກສາ (ຫລັກສູດ B), ຊີວະສາດ, ເຄມີສາດ, ເຄມີສາດ(ຫລັກສູດ B), ຟີຊິກ

ປະລິນຍາໂທດ້ານວິທະຍາສາດ (B.Sc.), ຟີຊິກສາດ, ເທັກໂນໂລຢີດ້ານຊີວະສາດ, ຊີວະສາດ, ເຄມີສາດ,

ປະລິນຍາເອກດ້ານສຶກສາສາດ (Ed.D.) ຄະນິດສາດສຶກສາ

ປະລິນຍາເອກດ້ານປັດຊະຍາ ( Ph.D. ) ຄະນິດສາດ, ເຄມີສາດປະຍຸກ, ເທັກໂນໂລຢີດ້ານຊີວະສາດ , ຟີຊິກ

Faculty of Science
Back