SWU Home
Faculty of Pharmacetical Sciences
 

Faculty of Pharmacy

URL: http://pharm.swu.ac.th
ໂທລະສັບ: (6637) 395094-5
ໂທລະສານ: (6637) 395096

ຄະນະການຢາ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1996 ແລະຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໄດ້ມີການດຳເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອການຂະຫຍາຍຖານຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການຢາໄທ , ຊື່ງປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ກໍ່ເພາະການຝຶກອົບຮົບຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງຂອງທັງສອງສ່ວນສຳຄັນຄື: ວິທະຍາສາດການຢາ ແລະບໍລິບານການຢາ

ໂດຍມີການສຶກສາຈາກຮ່າງກາຍຂອງນັກຮຽນທາງນອກ,ຄະນະອາຈານທີ່ເກັ່ງ, ການກະຕືລືລົ້ນຂອງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃຂອຸດສາຫະກຳແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ,ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃນມະຫາວິທະຍາໄລ,ຄະນະການຢາ ແມ່ນຢູ່ໃນຖານະການສຶບຕໍ່ຄວາມເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານການສຶກສາດ້ານການຢາໄທແລະວິທະຍາສາດການຢາ

 Laboratory Experimemt

ຫລັກສູດ:

ປະລິນຍາເອກດ້ານການຢາ ( Pharm.D. ໃນການບໍລິບານດ້ານການຢາແລະ ວິທະຍາສາດການຢາ)

ປະລິນຍາໂທດ້ານວິທະຍາສາດ(ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການຢາ)

ປະລິນຍາໂທດ້ານ(ການບໍລິຫານອົງກອນການຢາ)

Faculty of Pharmacy
Back