SWU Home
Faculty of Nurse
 

Faculty of Nursing

URL: http://nurse.swu.ac.th
Phone: (662) 649-5000 ext.1800
Mobile: (6689) 922-2549
Fax (662) 649-5000 ext.1823, (6637) 395108

ການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະວິຊາພະຍາບານ ແລະປັດຊະຍາ. ການຈັດຕັ້ງຢ່າງນ້ອຍສຸດກໍແມ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດູແລສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໂດຍຜ່ານລະບົບການຮຽນທາງທຳມະຊາດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງພະຍາບານ. ນັກສຶກສາພະຍາບານແມ່ນໄດ້ກະກຽມໃຫ້ເປັນແພດທີ່ມີຄວາມພ້ອມບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະເປັນແພດຊຳນານງານໄດ້. ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂັ້ນສຸງສຸດ, ນັບຖືຄຸນຄ່າຂອງມະນຸດ ແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈເພື່ອຮັກສາແມ່ນເປັນພື້ນຖານຂັ້ນຕົ້ນຂອງນາຍແພດ. ນາຍແພດພົວພັນກັບສະມາພັນລູກຄ້າ ແລະຄົນໄຂ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມສຸະພາບ, ຕ້ານພະຍາດ, ປິ່ນປົວການເຈັບເປັນທີ່ໄດ້ຈັດສັນ, ແລະຮັກສາໄວ້ ຫລືວ່າຟື້ນຟູສຸຂະພາບ(ການປະຕິບັດງານ)ຂອງຮ່າງກາຍ.

ຄະນະວິຊາລວມມີຫ້າພະແນກ ແລະສູນນຶ່ງແຫ່ງ: ພະແນກພະຍາບານຜູ້ໃຫຍ່, ພະແນກພະຍາບານເດັກ, ພະແນກແມ່ລູກ ແລະຜະດຸງຄັນ(ປະສູດ), ພະແນກພະຍາບານສຸຂະພາບຊຸມຊົນ, ພະແນກພະຍາບານສຸຂະພາບຈິດ ແລະຈິດຕະແພດ, ແລະສຸນການຮຽນຮູ້ຊັບພະຍາກອນ. ການຮຽນຫລັກສູດສີ່ປີໄດ້ລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານວິທະຍາສາດການແພດ ( B.N.S.). ຜູ້ສະມັກແມ່ນຈະຕ້ອງສອບເສັງເຂົ້າຮຽນລະດັບປະເທດ.

ໃນປີ 2012, ຄະນະວິຊາຈະເລີ້ມປະຕິບັດໃນລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານພະຍາບານຜູ້ໃຫຍ່ ແລະແພດປິ່ນປົວຊຸມຊົນຊຶ່ງຈະໄດ້ວາງແຜນການໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກສຶກສາເພື່ອກຽມການກ່ອນເປັນແພດສະເພາະທາງໃນການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ໄດ້ສັນຫາໄວ້. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ແບບສົມມຸດຖານຄືກັນກັບເປັນແພດທີ່ມີຄວາມພ້ອມບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ແພດຊຳນານງານ, ແລະເປັນຜູ້ນຳໃນການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄທ. ການຮຽນຫລັກສູດສອງປີໄດ້ລະດັບປະລິນຍາໂທ (M.N.S.) ດ້ານວິທະ ຍາສາດການແພດ.

PROGRAM:

Bachelor of Nursing Science (B.N.S.)

Faculty of Nursing
Back