SWU Home
INTERNATIONAL COLLEGE FOR SUSTAINABILITY STUDIES
 
INTERNATIONAL COLLEGE FOR SUSTAINABILITY STUDIES
URL: http://ic.swu.ac.th
ໂທລະສັບ: (662)260 2067
ແຟັກ: (662) 260 2068

ວິທະຍາໄລນານາຊາດ ເພື່ອການສຶກສາແບບຍືນຍົງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2005. ວິທະຍາໄລມີຄວາມຕັ້ງຫນ້າໃນການສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການເຫັນຄຸນຄ່າຂອງທຳມະຊາດແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຍັງເປັນການເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ ລະຫວ່າງ ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການອະນຸລັກ. ການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາພາສາອັງກິດໃນການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ທີ່ນຳສະເຫນີໂດຍພະແນກສຶກສາແບບຍືນຍົງ ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອພັດທະນາແນວຄວາມຄິດຂອງນັກສຶກສາ ຕໍ່ກັບປັນຫາຂອງຍຸກສະໄຫມນີ້ ໃນການບໍລິຫານຈັດການການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍການປະສານສົມທົບວິຊາຄວາມຮູ້ ຄວາມສຳຄັນຂອງການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ , ການຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນາທຳແລະການສົ່ງເສີມການສື່ສານທາງວັດທະນາທຳ

ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ທາງວິທະຍາໄລໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການ. ສູນພາສາ ພະແນກສົ່ງເສີມວັດທະນາທໍາ ແລະການສຶກສາພູມມີພາກໄດ້ກາຍມາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວິທະຍາໄລ. ໃນອານາຄົດອັນໃກ້ ໆ ນີ້ ພະແນກຈະໄດ້ມີການນຳສະເຫນີຫລັກສູດນານາ ຊາດ ໃນຫລັກສູດປະລິນຍາຕີດ້ານການສື່ສານທາງທຸລະກິດວັດທະນາທຳສາກົນ ແລະຫລັກສູດປະລິນຍາໂທດ້ານໄທສຶກສາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວິທະຍາໄລໄດ້ມີການສຶກສາຢ່າງຮອບດ້ານໃນການສຶກສາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ສູນພາສາ ແລະພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການສອນພາສາ ມີຫນ້າທີ່ຫລັກໃນການຈັດຫລັກສູດພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ມະຫາວິທະຍາໄລສຣີນະຄະຣິນວິໂຣດ. ທາງສູນໄດ້ມີການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍການສ້າງບັນຍາກາດໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ສະນັບສະຫນູນ ໃຫ້ຜູ້ຮຽນພາສາອິດສະຫລະຜ່ານການໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີແລະ ເຄື່ອງມືການຮຽນພາສາຕ່າງ ໆ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບອື່ນ ໆ ຂອງສູນພາສາ ປະກອບດ້ວຍ ພາສາອັງກິດສຳຫລັບການນຳການສະເຫນີຫລັກສູດເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະຫນ່ວຍງານຕ່າງ ໆ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເຊັ່ນດຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການທາງວິຊາການສຳຫລັບພະນັກງານມະຫາວິທະຍາໄລແລະຜູ້ຢູ່ນອກຊຸມຊົນ

ຫລັກສູດ:

ປະລິນຍາຕີສິນລະປະສາດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ

ວິຊາຕົ້ນຕໍ/ວິຊາຫລັກ: ການບໍລິຫານຈັດການການທ່ອງທ່ຽວທາງນິເວດວິທະຍາ ການບໍລິຫານຈັດການການຕ້ອນຮັບແລະສາລະບັນເທີງ

ປະລິນຍາຕີສາຂາບໍລິຫານທຸກິດການສື່ສານວັດທະນາທຳສາກົນ (2013)

ປະລິນຍາໂທສິນລະປະສາດດ້ານໄທສຶກສາປະຈຸບັນ (2013)

ປະລິນຍາໂທອັກສອນສາດດ້ານການບໍລິຫານຈັດການການທ່ອງທ່ຽວ

Back