SWU Home
Faculty of Humanities
 

URL: http://hu.swu.ac.th
ໂທລະສັບ: (662) 260-1661,260-1770-7
ໂທລະສານ: (662) 260-1914

ຄະນະມະນຸດສາດໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາໃນການພັດທະນາທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາ ແລະ ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ພວກເຂົາຫລາຍທີ່ສຸດໃນການນຳໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳເນີນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ໃນວິຊາອາຊີບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ

ຫລັກສູດພາສາໄທ ແລະຫລາກຫລາຍພາສາຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນແລະປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະວັນນະຄະດີ, ທາງຄະນະມະນຸດສາດໄດ້ມີຫລັກສູດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທ,ປະລິນຍາເອກ ແລະໃບປະກາດສະນີຍາບັດ, ຊື່ງມີຄວາມສາມາດໃນດ້ານການວິໄຈທາງດ້ານພາສາສາດແລະການຮຽນ ການສອນພາສາ ຄື: ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະປະລິນຍາໂທສາຂາການສຶກສາ ໃນດ້ານການສຶກສາສາດແລະຍັງໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນກັບຄະນະສຶກສາສາດ

ປະກອບດ້ວຍ 6 ຄະນະດັ່ງນີ້: ວິທະຍາສາດຈິດຕະວິທະຍາ,ຫ້ອງສະມຸດ,ຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ,ປັດສະຍາ ແລະສາດສະຫນາ,ພາສາຕະເວັນຕົກ,ໄທແລະອີກຫລາກຫລາຍພາສານານາຊາດ, ພາສາສາດ.ນອກຈາກນີ້, ທາງຄະນະຍັງໄດ້ມີຫລັກສູດທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຫລັກສູດຂອງສະຫະວິທະຍາການເປັນພາສາທີ່ນຳໃຊ້ສຳຫລັບການປະກອບອາຊີບ

ຫລັກສູດ

ປະລິນຍາຕີດ້ານສຶກສາສາດ (B.A.) ພາສາອັງກິດ, ຟລັ່່ງ, ໄທ, ພາສາໄທແລະ ວັນນະຄະດີໄທ ສຳຫລັບການສື່ສານມວນຊົນເພື່ອການສື່ສານພາສາໄທສຳຫລັບຊາວຕ່າງປະເທດ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ,ເກົາຫລີ ,ກຳປູເຈັ້ຍ ,ຫວຽດນາມ ຫ້ອງສະມຸດແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງວິທະຍາສາດ, ວັນນະຄະດີຂອງເດັກນ້ອຍ ປັດສະຍາແລະສາດສະຫນາ ພາສາສຳຫລັບວິຊາຊີບ(ຫລັກສູດສະຫະວິທະຍາການ)

ປະລິນຍາຕີສຶກສາສາດ (B.Ed.) ອັງກິດ ,ໄທ

ປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດ (B.Sc.) ຈິດຕະວິທະຍາ

ປະກາດສະນີຍາບັດປະລິນຍາຕີ ການສອນພາສາອັງກິດເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ (TEFL)

ປະລິນຍາໂທສິນລະປະສາດ (M.A.), ພາສາສາດ ຫ້ອງສະມຸດແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານວິທະຍາສາດ ພາສາອັງກິດ , ພາສາອັງກິດທຸລະກິດເພື່ອການສື່ສານສາກົນ ການຮຽນ ການສອນພາສາອັງກິດເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ (TEFL),ໄທ

ປະລິນຍາໂທດ້ານສຶກສາສາດ (M.Ed.) ພາສາສາດການສຶກສາ ,ອັງກິດ,ໄທ ຈິດຈະວິທະຍາພັດທະນາການ

ປະລິນຍາໂທດ້ານປັດສະຍາ (Ph.D. ) ພາສາອັງກິດ

Faculty of Humanities
Back