SWU Home
Faculty of Dentistry
 

Faculty of Dentistry

URL: http://dent.swu.ac.th
E-mail: swu_dent@swu.ac.th
ໂທລະສັບ: (662) 260-1457
ໂທລະສານ: (662) 664-1882

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1994 ຄະນະທັນຕະແພດສາດເປັນຫນຶ່ງໃນໂຮງຮຽນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນດ້ານທັນຕາແພດສາດ ໃນເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນ ມີຫລາຍກ່ວາຫົກສິບກ່ວາທ່ານ ທີ່ເປັນບຸກຄົນທີ່ໂດດເດັ່ນແລະເປັນທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຫມໍດ້ານທັນຕະແພດສາດເປັນເວລາຫົກສິບປີແລ້ວ ໃນຫລັກສູດ(DDS) ຫລັກສູດນີ້ໄດ້ເນັ້ນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະການປະຕິບັດໃນດ້ານວິທະຍາສາດຊ່ອງປາກແລະການວິໄຈການລ່ອນຂອງແຂ້ວ ຫລັກສູດນີ້ຍັງໄດ້ໃຫ້ນັກຮຽນມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ມີການບໍລິການການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຮັກສາສຸກຂະພາບຂອງຊ່ອງປາກ ແລະ ຮຽນຮູ້ປະສົບການໃນຄີນິກກໍລະນີຂອງການຕັ້ງຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງຂອງເຂດກຸງເທບມະຫານະຄອນແລະຕ່າງແຂວງ

ນອກຈາກ D.D.S. ຫລັກສູດທາງຄະນະທັນຕະແພດສາດຍັງໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ທີ່ນຳສະເຫນີໃບຮັບຮອງແລະປະລິນຍາໂທດ້ານວິທະຍາສາດໃນຫລາຍໆສາຂາ ປະກອບດ້ວຍ Periodontics, (ທັນຕະກຳປະດິດ) ການຕົບແຕ່ງແຂ້ວ,(ທັນຕະກຳທົ່ໄປ) ແຂ້ວທົ່ວໄປ ຫລັກສູດທັງຫມົດໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ມີຄວາມຫລາກຫລາຍດ້ານກະບວນການທາງຄີນິກແລະເປັນຕົ້ນແບບໃນເຮັດວຽກໃນດ້ານອື່ນໆ ໃນການຈັດການຄວາມເຈັບປວດຂອງຄົນເຈັບດ້ວຍວິທີທີ່ຫລາກຫລາຍຂອງວິຊາຊີບ ພ້ອມກັບການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານຄີນິກ ນັກຮຽນຈະມີໂອກາດທີ່ຈະພັດທະນາຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຂົາໃນຫລັກສູດການວິໄຈ ຊຶ່ງລວມເຖີງຫລັກສູດການສຳມະນາກ່ຽວກັບການສອນແລະຝຶກປະຕິບັດ

ຄະນະທັນຕະແພດສາດ ປະກອບດ້ວຍຫ້າພະແນກ: ທັນຕະກຳທົ່ວໄປ, ທັນຕະກຳປ້ອງກັນ,ທັນຕະກຳອານຸລັກ ແລະ Prosthdontics, ໄສຍະກຳແລະເວດສະສາດຊ່ອງປາກແລະກະເພາະອາຫານ

Dental room Dental assistants Trainning Dental assistants Trainning

ຫລັກສູດ

ທັນຕະແພດ (D.D.S)

ປະກາດສະນີຍາບັດບັນດິດທາງທັນຕະກຳຄີນິກ (Grad.Dip.)

ປະລິນຍາເອກດ້ານວິທະຍາສາດ (M.Sc.)

ປະລິນຍາໂທດ້ານວິທະຍາສາດ (M.Sc.) ທັນຕະກທົ່ວໄປ

Faculty of Dentistry
Back