มศว โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตขึ้...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จิอิน อง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.จิอิน อง (Ji-In Ong) จาก Hankuk University of Foreign Studies ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้...

พิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิต มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และผู้บริหารบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เ...

ทุน Fulbright ทุนวิจัย TVS และ ทุนวิจัย JRS/JRS-TRF ประจำปีการศึกษา 2564
การขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์ผ่านแบบฟอร์มขอรับบริการ
ขยายเวลาเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2563
ขยายเวลาใช้งาน I-Pass (Internet Passport)
ตลาดนัด มศว เปิดให้บริการ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563
เปิดระบบติดตามสถานะการขอตำแหน่งทางวิชาการ (1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
ประกาศจากสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐไซปรัส ณ กรุงนิวเดลี