ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ที่ได้รับ 2 รางวัล จากงาน The 49th International Exhibition of Inventions Geneva โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1. Bronze Medal...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขากายภาพบำบัด มศว ที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระบบปฏิบัติการ iOS ชื่อผลงาน My Lung PT SWU (แอปพลิเคชันแสดงกายวิภาคศาสตร์ของปอดแบบส...

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชุติกาญจน์ แสงมณี นางสาวบุณยาพร ทรงอินทร์ และ นางสาวภัคจิรา ธรรมสารวรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มศว ที่ได้รางวัลชมเชย จากการนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำ...

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญตอบแบบสอบถามสำหรับผู้ที่สนใจทุนภายใต้โครงการ Erasmus+
เปิดรับข้อเสนอขอรับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเข้ามาปฏิบัติงานประจำหน่วยงานในประเทศไทย ภายใต้กรอบ World Friends Korea (WFK)
อาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2567
ทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2025
ทุนศึกษาต่อสหราชอาณาจักร GREAT Scholarships และ Women in STEM Scholarships
ทุน ICCR Scholarship ประจำปีการศึกษา 2567-68 ณ ประเทศอินเดีย
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี
26 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติ "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ปีการศึกษา 2566