นายพิชัย เป้าหอม และ นางสาวฟ้าจุติ ธรรมรักษา ได้รับรางวัลจากงาน Thailand Research Expo 2019

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายพิชัย เป้าหอม และ นางสาวฟ้าจุติ ธรรมรักษา นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) ได้รับรางวัล การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับเหรียญเงิน ในงาน Thailand Research Expo 2019...

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญจน์รัตน์ เต็มสงสัย และ นางสาวพรฉัตร สุขเสงี่ยมกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัญจน์รัตน์ เต็มสงสัย และ นางสาวพรฉัตร สุขเสงี่ยมกุล นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.) ได้รับรางวัล การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับเหรียญเงิน ในงาน Thailand Research Expo 2...

นายธีระวุฒิ ประสิทธิ์พร นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากงาน Thailand Research Expo 2019

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระวุฒิ ประสิทธิ์พร นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (วท.ม.) ได้รับรางวัล การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับเหรียญเงิน ในงาน Thailand Research Expo 2019 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ...

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (งานส่วนวิเทศสัมพันธ์) ปิดทำการชั่วคราว
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 สำนักหอสมุดกลาง ปิดให้บริการ (สัมมนาประจำปี)
ขอเชิญร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
ประกาศ เรื่อง เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2562
ผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง
 
 
1 มิถุนายน 2562   08:30 - 16:30
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค...
2 มิถุนายน 2562   08:30 - 16:30
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค...
14 มิถุนายน 2562   08:30 - 16:30
งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Botani...
21 มิถุนายน 2562   ทั้งวัน
ประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ...
21 มิถุนายน 2562   08:30 - 16:30
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนาน...