ขอแสดงความยินดีกับดร.ทวิช มณีพนา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ทวิช มณีพนา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ และ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ที่ได้รับราง...

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ศิริกุลวดี ประเสริฐวิทย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ศิริกุลวดี ประเสริฐวิทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ส่งภาพการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ ในเวทีระดับโลก ณ ประเทศโรมาเนียและได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับ GOlD MEDAL ME...

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปิยกมล มณีรัตน์ และนางสาวกชพรรณ สุขผล นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะก...

สร้างภูมิคุ้มกันตับ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1
SWUBAS E-Learning แหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านบริหารธูุรกิจ และกิจการเพื่อสังคม
ประกาศรายชื่อนิสิตขอยื่น Exemption (SWU121-124) Exit-Exam และนำคะแนนเข้าระบบ Supreme ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา