รายงานประจำปี 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้าปก - สารบัญ
สารอธิการบดี
บทสรุปผู้บริหาร
ประวัติมหาวิทยาลัย
ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม วิสัยทัศน์
พันธกิจ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช่องทางการติดต่อทาง social network
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สรุปผลการดำเนินงานยกร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2565-2580)
รายงานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
การทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
การประกันคุณภาพการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ
ผลงานดีเด่นของบุคลากรและนิสิต
องค์กรภายนอกเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การให้บริการของมหาวิทยาลัย
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2563