รายงานประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้าปก - สารบัญ
สารอธิการบดี
บทสรุปผู้บริหาร
ประวัติมหาวิทยาลัย
ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม วิสัยทัศน์
พันธกิจ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ที่ตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รายงานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
การทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
การประกันคุณภาพการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ
ผลงานดีเด่นของบุคลากรและนิสิต
องค์กรภายนอกเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การให้บริการของมหาวิทยาลัย
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2562