รายงานประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้าปก - สารบัญ
สารอธิการบดี
ประวัติมหาวิทยาลัย
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์ สีประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รายงานการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การจัดการศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
การทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
การดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
การประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการบริหารงบประมาณ
สัมฤทธิผลดีเด่นของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย
องค์กรภายนอกมาศึกษาดูงาน
การให้บริการของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2559