BACK
 
หลักสูตร วทบ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
(Major in Food Science and Nutrition)

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (Department of Home Economics) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


2. วัตถุประสงค์

 • 2.1 พัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ให้สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสนองความต้องการ ของงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร การแพทย์และสาธารณสุข
 • 2.2 ผลิตนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่ตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการ และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม
 • 2.3 ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ


 • 3. โครงสร้างของหลักสูตรและรายวิชา
 • 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 • 3.2 วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 32 หน่วยกิต
 • 3.3 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน 36 หน่วยกิต
 • 3.4 วิชาเอกบังคับ 35 หน่วยกิต
 • 3.5 วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
 • 3.6 วิชาเลือกเสรี เลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและไม่ใช่วิชาศึกษาทั่วไปของ คณะวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต เพื่อให้ได้หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต โดยต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 • 3.7 การฝึกงาน กำหนดให้มีจำนวนชั่วโมงฝึกงาน 250-300 ชั่วโมง


 • 4. ความหมายของเลขรหัสวิชาของวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (อภ)
  เลขรหัสตัวแรกหมายถึงชั้นปีที่เปิดสอน
  เลขรหัสตัวกลาง หมายถึงหมวดวิชา ดังต่อไปนี้
  เลข 0 หมายถึง ทั่วไป
  เลข 1, 2 หมายถึง การแปรรูปอาหารและวิศวกรรมแปรรูป
  เลข 3 หมายถึง โภชนาการ
  เลข 4 หมายถึง คุณภาพอาหาร
  เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลำดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง