มศว โลกทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2546  |  พิมพ์บทความนี้

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • ออกแบบทัศนศิลป์
 • ออกแบบสื่อสาร
 • ดุริยางคศาสตร์ศึกษา
 • ดุริยางคศาสตร์สากล
 • นาฏศิลป์
 • ศิลปศึกษา
 • ศิลปะจินตทัศน์
 • ศิลปะการแสดง

          ณะศิลปกรรมศาสตร์ถือกำเนิดมาจากแผนกวิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ซึ่งเปิดสอนสาขาวิชาศิลปศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นแห่งแรกในประเทศไทยในปี 2511 เมื่อถึงปี 2518 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนกวิชาศิลปศึกษาได้พัฒนาเป็นภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม เปิดสอนทั้งสาขาวิชาศิลปศึกษาและสาขาวิชาศิลปะทางด้านออกแบบสื่อสาร พร้อมกันนั้นก็เปิดภาควิชาดุริยางคศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนทั้งดุริยางคศาสตร์ไทยและสากล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2536
          คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอายุครบ 10 ปี ในปีพุทธศักราช 2546 ตลอดเวลาของการเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาจนมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์พร้อมที่จะผลิตบัณฑิต ค้นคว้าวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และร่วมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบที่ 1
          หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ แบ่งเป็นหลายสาขาวิชาคือ

ภาพประกอบที่ 2


สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ (Visual Design Program)
          เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ มี 3 วิชาเอก คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) และศิลปะเครื่องประดับ (Jewelry Design) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่ก้าวหน้าทันสมัย สอดคล้องกับพัฒนาการสังคมและระบบธุรกิจในปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้เรียน
          ผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีทางด้านการออกแบบทัศนศิลป์ในแต่ละด้าน มีความมั่นใจที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพให้เป็นนักออกแบบที่พร้อมด้วยระบบระเบียบ และทัศนคติเชิงธุรกิจ ให้สอดคล้องในวิชาชีพของตน

หลังจบการศึกษา
          บัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพงานออกแบบและผลิตในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการประกอบอาชีพอิสระตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจของตนเอง


สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร (Communication Design Program)
          เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร เป็นการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบ 2 มิติ ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบโฆษณาถ่ายภาพ วีดิทัศน์ ออกแบบเว็บเพจคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับพัฒนาการสังคมปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้เรียน
          ผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นทางด้านการออกแบบสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบ ติดตามการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติในเชิงธุรกิจ สนใจการสร้างสรรค์งานออกแบบที่สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย มีความสุขในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบ

หลังจบการศึกษา
          บัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพในบริษัทโฆษณา บริษัทห้างร้านที่ผลิตสื่อบันเทิง งานออกแบบทั่วไปและสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองได้


สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา (Music Education Program)
          เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา 2 วิชาเอกคือ ดุริยางคศาสตร์ไทยและดุริยางคศาสตร์สากล ดนตรีศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทยหรือสากล พร้อมทั้งกระบวนการทางด้านการศึกษาที่สามารถสอนในระบบการศึกษา รวมทั้งดนตรีศึกษาในสังคม ชุมชน และครอบครัว

คุณสมบัติของผู้เรียน
          ผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีทางด้านดนตรีและในการศึกษาทางดนตรี มีสำนึกของความเป็นครู พร้อมที่จะเรียนรู้และถ่ายทอด และเป็นตัวอย่างของความดีงามในสังคม

หลังจบการศึกษา

          บัณฑิตสามารถเลือกประกอบวิชาชีพครูในระดับต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางดนตรีในสังคม ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งการเป็นนักดนตรีตามความสามารถเฉพาะบุคคล

ภาพประกอบที่ 3


สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (Music Program)
          เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางดนตรีสากล ทั้งแนวคลาสสิคและร่วมสมัย มีศักยภาพและจรรยาบรรณในวิชาชีพดนตรี สร้างสรรค์ดนตรีที่ร่วมสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคม

คุณสมบัติของผู้เรียน
          ผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถและมีทัศนคติที่ดีในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาทักษะทางดนตรี มีความมุ่งมั่น มีความประณีต และมีรสนิยมทางดนตรี พร้อมที่จะแสดงความสามารถเฉพาะตน และแสดงความสามารถร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจบการศึกษา
          บัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับดนตรี สร้างสรรค์ดนตรี บริษัทห้างร้านที่ผลิตสื่อทางดนตรี สร้างงานดนตรีร่วมสมัย เป็นนักดนตรี รวมทั้งการช่วยฝึกฝนทางดนตรีให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป


สาขาวิชานาฏศิลป์ (Dance Program)
          เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ เปิดสอน 2 วิชาเอกคือ นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางด้านนาฏศิลป์อนุรักษ์อย่างคมชัด และสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถที่แตกต่างกัน แต่ความแตกต่างจะเชื่อมโยงและผลักดันซึ่งกันและกัน

คุณสมบัติของผู้เรียน
          ผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีทางด้านนาฏศิลป์แต่ละด้าน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ และมีจริยธรรมที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

หลังจบการศึกษา
          บัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพทางด้านนาฏศิลป์ไทยหรือนาฏศิลป์สากล ตามความถนัดของตนในวงการธุรกิจบันเทิงภาคเอกชน หรือประยุกต์ความสามารถไปช่วยสร้างเสริมการประกอบวิชาชีพตามที่ต้องการ


สาขาวิชาศิลปศึกษา (Arts Education Program)
          อยู่ในช่วงปฏิรูปการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตร 5 ปี เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลิตครูที่มีคุณภาพสูงในทุกๆ ด้าน โดยรัฐบาลได้จัดทุนสนับสนุนตลอดหลักสูตร 5 ปี เป็นเงินทุน 400,000 บาทต่อคน สำหรับสาขาวิชาศิลปศึกษา ภายใต้นโยบายใหม่อาจเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา จะรับนิสิตคนรวม 30 คน ประกอบด้วยทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ (ไทย-สากล) และดุริยางคศิลป์ ในปีการศึกษา 2546 เป็นรุ่นแรก ทั้งนี้เกณฑ์การรับนิสิตเฉพาะสาขานี้ เปิดรับสมัครเพื่อการสอบตรง โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลาย (GPA) ตั้งแต่ 2.75 หรือ 3.00 ขึ้นไป (ยังอยู่ในช่วงของการสรุปร่วมกัน)

คุณสมบัติของผู้เรียน
          ผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีในระบบการศึกษา เป็นผู้นำทางสติปัญญาและความรู้ ความคิดทางด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ เชื่อมั่นในความดีงาม และเชื่อมั่นว่าระบบการศึกษาคือหัวใจของการพัฒนาสังคม

หลังจบการศึกษา
          บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพให้ตรงกับเป้าหมายในการศึกษาคือเป็นครูในระดับการศึกษาต่างๆ และครูโครงการโรงเรียนในฝัน รวมทั้งการเป็นผู้จัดระบบ กระตุ้น และถ่ายทอดทางด้านศิลปศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน องค์กร ชุมชน รวมทั้งการสร้างงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล

ภาพประกอบที่ 4


สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ (Imaging Art Program)
          เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ ที่ได้ผสานจิตรกรรม เซรามิกส์ ศิลปะภาพพิมพ์ เข้าไว้ด้วยกัน ทั้งงานศิลปะ 2 มิติ และ 3 มิติ ขยายเชื่อมโยงไปสู่ภาพถ่าย วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ และสื่ออื่นๆ การศึกษาอาจมุ่งเน้นสื่อหลักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมผสานสื่อต่างๆ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อนำเสนอศิลปะร่วมสมัยสำหรับสังคมปัจจุบันและอนาคต

คุณสมบัติของผู้เรียน
          ผู้เรียนต้องมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย สำหรับสังคมปัจจุบันและอนาคต เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบคิดและพร้อมที่จะพัฒนาความคิดและจินตนาการให้ปรากฏเป็นรูปธรรม

หลังจบการศึกษา
          บัณฑิตสามารถเลือกการสร้างสรรค์งานศิลปะในสังคม หรือประยุกต์ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสู่วิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล


สาขาวิชาศิลปะการแสดง (Performing Art Program)
          เปิดสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เปิดสอน 2 วิชาเอก คือ การแสดงและกำกับการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดงเป็นงานเบื้องหลังการแสดงที่ศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติในเรื่องเวที ฉาก-แสง-สี-เสียง การออกแบบเครื่องแต่งกายการแสดง การแต่งหน้าเพื่อการแสดง มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำการสร้างสรรค์ทั้งการแสดง การกำกับการแสดง และการออกแบบเพื่อการแสดงตามความสามารถของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติของผู้เรียน
          ผู้เข้าเรียนต้องมีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีทางด้านศิลปะการแสดงในแต่ละสาขาวิชา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ มีความพร้อมที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถและบุคลิกที่สอดคล้องกับวิชาชีพของตน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจบการศึกษา
          หลังจบการศึกษา บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพตามความถนัดในแต่ละสาขาวิชาที่ศึกษา ทั้งในวงการแสดง วงการบันเทิง สื่อโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ ในระบบธุรกิจที่ก้าวหน้าทันสมัย ตามความต้องการและศักยภาพของบัณฑิตแต่ละบุคคล
 

ภาพประกอบที่ 5


          คณะศิลปกรรมศาสตร์รับนิสิตจากการสอบตรง (Direct Entrance Examination) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยเปิดกว้างสำหรับทุกคน มิใช่การสอบในวงแคบหรือโควตา(Quota) ที่กำหนดเขต กำหนดกลุ่มคน หรือโครงการช้างเผือกต่างๆ
          สำหรับผู้สอบเข้าระดับปริญญาตรีมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

 1. คะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. สอบภาษาอังกฤษ
 3. สอบ SAT (Scholastic Aptitude Test)
 4. เสนอแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)
 5. สอบทฤษฎีวิชาเอก
 6. สอบปฏิบัติวิชาเอก
 7. สอบสัมภาษณ์วิชาการ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่    
คุณศิริศศิธร กัญโส     
คณะศิลปกรรมศาสตร์     
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กทม. 10110     
โทรศัพท์ 0-2664-1000 ต่อ 5087 โทรสาร 0-2260-0123     
Website: http://www.swu.ac.th/fa/      
 

มศว โลกทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2546  |  พิมพ์บทความนี้