กตเวทิตาจิต ผู้เกษียณ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานวันแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 รวม 79 ท่าน พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณและแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณที่ได้ประกอบคุณงามความดี ปฏ

มศว ประกันอุบัติเหตุหมู่

รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงการประกันอุบัติเหตุหมู่เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิ

คณะแพทยศาสตร์ มศว ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ร่วมออกหน่วยแพทย์ พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558
การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
โครงการไหว้ครู คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 11-วันที่ 16 ตุลาคม 58 สำนักงานอำนวยการ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวันประกาศปิดทำการ
สารานุกรมศึกษาศาสตร์ฉบับที่ ๕๐
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข)
จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ออนไลน์
แก้ไขตารางเดินรถตู้เช่าเหมารับ- ส่งบุคลากรจาก มศว ประสานมิตร- มศวองครักษ์ ครั้งที่ 2