ศิษย์เก่า มศว คว้ารางวัล Popular Vote 30 ปี Hi-Q Presents ALTER มาทำเป็นหนัง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายสร้างสรรค์ แซ่จิว ศิษย์เก่า เอกการแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ผลงานการกำบกับเรื่อง

๑ ทศวรรษ ศูนย์การแทพย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลคุณธรรม

1 ทศวรรษ วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มศว นับตั้งแต่ที่ได้โอนย้ายมาอยู่ในกำกับ มศว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2550 โดยเมตตาธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และในสมัยของอดีตอธิการบดี ศ.ดร

มศว ลงนามกับ ไทยประกันชีวิต ให้สวัสดิการกับพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยคู่สมรส และบุตร โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับก

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2560
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับสมิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษ
นายกิตติพงษ์ ใจกล้า สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์
เปิดรับสมัครสอบ SWU-SET
แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2560
สถิติจำนวนนิสิตจำแนกตามระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิต
 
 
1 พฤศจิกายน 2560   ทั้งวัน
โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศร...