ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ "อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดกิจกรรมสร้างจิตอาสาให้แก่เยาวชนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดกิจกรรมสร้างจิตอาสาให้แก่เยาวชนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีค

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรณิชา จึงอร่ามวงศ์ ศิษย์เก่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรณิชา จึงอร่ามวงศ์ ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ "Session Best Paper Certificate

13 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2559
โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก "การอ่าน-การเขียนสำหรับเด็ก"
เปิดค่ายเด็กเก่ง Talent Science, Sport, Music and Art Youth Camp (TSA Youth Camp) รุ่น 1 ภาคฤดูร้อน ปี 2560
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
รายชื่อผู้กรอกแบบขอรับเงินบำนาญต่ำกว่า 9,000 บาท ไม่ถูกต้อง
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.
 
 
2 มีนาคม 2560   09:00 - 15:30
แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 6 ...
3 มีนาคม 2560   08:30 - 16:00
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การกู้ชี...