ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มศว จัดโครงการอบรมด้านการบริการ

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) "จิตอาสากับการรับใช้สังคม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรว

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการในเขตพื้นที่บริการเรื่อง

ศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มศว จัดโครงการคลิปเปิด กระป๋อง เพื่อขาเทียม

รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ อาจารย์ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ และผศ.นพ. มนะพล กุลประณีต หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ที่ปรึกษาโครงการคลิปเปิดกระป๋อง เพื่อขาเทียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
การตรวจรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง
เปลี่ยนแปลงสถานที่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
คณะสหเวชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2558
สำนักคอมพิวเตอร์ขอแจ้งปิดทำการ
 
 
4 สิงหาคม 2558   08:30 - 16:30
โครงการจรรยาบรรณและการปกป้องสิทธิในผลงานวิจัย หัวข้อ เรื่อง : แนวทางปฏ...
4 สิงหาคม 2558   08:30 - 16:30
กองบริการการศึกษา ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมรับฟังการแนะนำโครงการอบรมเ...
5 สิงหาคม 2558   ทั้งวัน
โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และผู้ปกครอง คณะเภสัชศาสตร์...
5 สิงหาคม 2558   07:10 - 17:10
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ. คณะสหเวชศาสต...
5 สิงหาคม 2558   07:10 - 16:00
คณะพลศึกษาจัดปฐมนิเทศใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558...